Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Konsernmelding

Sist oppdatert: 20. mars 2020 .

Konsernmelding skal bare leverast om verksemda inngår i konsern eller føretaksgruppe.

Papirskjema for nedlasting

Konsernmelding – BR1019 (PDF)


Slik fyller du ut skjemaet

1. Innsendar

Før opp innsendar om det er ein annan enn verksemda som er oppført i felt 2. Innsendar vil få tilbakemelding om registreringa i Einingsregisteret. Det same vil også dei andre verksemdene i konsernstrukturen.

2. Melding for

Her fører du opp organisasjonsnummer og namn på den verksemda meldinga gjeld.

3. Opplysningar om morselskap

Om verksemda har eit morselskap, før opp morselskapet her med organisasjonsnummer, namn og eigarforhold.

Kryss av i rubrikken for «ny verksemd i konsern» om meldinga gjeld nye verksemder i eksisterande konsern eller nytt konsern som ikkje er registrert i Einingsregisteret tidlegare.

Kryss av i rubrikken for «endring i konserntilhøve» om meldinga gjeld andre endringar i konsernstrukturen, for eksempel endra eigardel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konserntilhøvet er avvikla» om verksemda har gått ut av konsernet.

4. Opplysningar om dotterselskap

Om verksemda har dotterselskap, før opp desse med organisasjonsnummer, namn og eigarforhold. Bruk fleire skjema om det er for få felt. Om verksemda også skal melde dotterdotter og eventuelt fleire nivå i nedoverstigande rekkefølge, må du bruke eit nytt skjema for kvart nivå.

Kryss av i rubrikken for «ny verksemd i konsern» om meldinga gjeld nye verksemder i eksisterande konsern eller nytt konsern som ikkje er registrert i Einingsregisteret tidlegare.

Kryss av i rubrikken for «endring i konserntilhøve» om meldinga gjeld andre endringar i konsernstrukturen, for eksempel endra eigardel eller grunnlag.

Kryss av i rubrikken for «konserntilhøvet er avvikla» om verksemda har gått ut av konsernet.

5. Andre merknader

Plass for eventuelle merknader, for eksempel opplysningar om indirekte eigarforhold eller avtale.

6. Underskrift

Meldinga skal underskrivast av dagleg leiar, forretningsførar eller annan kontaktperson for den verksemda som er oppført i felt 2 i skjemaet.

Underskrifta må vere original og skjemaet må sendast inn pr. post.

Verksemder utan organisasjonsnummer

Om mor- og/eller dotterselskap ikkje er registrert i Einingsregisteret og heller ikkje er pliktig til å registrere seg, for eksempel utanlandsk verksemd som ikkje driv aktivitet i Noreg, må desse opplysningane bli meldt i felt 5 i blanketten eller på eige ark:

  • namn/føretaksnamn
  • forretningsadresse
  • organisasjonsform
  • stiftelsesdato
  • formål (aktivitet/bransje)
  • dagleg leiar, forretningsførar eller annan kontaktperson med fødselsnummer eller d-nummer

Informasjon om d-nummer finn du under nyttige lenker på denne sida.

Vedlegg

Om verksemda har eit organisasjonskart som viser konsernstrukturen, kan du legge dette ved i staden for å fylle ut skjemaet.

NB! Hugs å føre opp verksemda sitt organisasjonsnummer og eigarforhold/andelar på organisasjonskartet.